DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VALERIUS FINANCE

 

1. Wie zijn wij?

Wij zijn adviseurs op het gebied van hypotheken, vermogensadvies en verzekeringen. Hierbij adviseren wij welke producten of diensten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en omstandigheden. Daarnaast begeleiden wij de contacten tussen u en de banken, vermogensbeheerders en verzekeraars, waarbij u de betreffende producten of diensten onderbrengt.

2. Wat zijn onze diensten?

Hypothecair krediet
Bij de aankoop van een woning dient u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek af te sluiten. Dat is een zeer belangrijk adviesmoment. U beslist hier immers over een verplichting die u aangaat voor een langere periode. Bij zo’n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. U dient niet alleen op de hoogte zijn van de rente, maar ook over de periode waarvoor u de rente vast zet en wat de mogelijkheden zijn om de lening tussentijds of tegen de einddatum geheel of gedeeltelijk af te lossen.  Zo zijn er verschillende adviesaspecten die voor u belangrijk zijn.

Vermogensadvies
Indien u over vermogen beschikt dient u zorgvuldig te bekijken op welke manier u hier het beste een invulling aan kunt geven om zo uw doelstellingen te kunnen bereiken. Niet alleen de termijn waarin de doelstellingen gerealiseerd moeten worden, maar vooral ook de manier waarop en welk risico daarmee gepaart gaat is van zeer groot belang.
Bij deze beslissingen kunnen wij met u meedenken en u adviseren. Na een zorgvuldige inventarisatie van uw wensen en verwachtingen zullen wij u een advies geven dat op uw situatie van toepassing is.

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in verschillende vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Een verzekering waarmee u de schuld van uw hypotheek aflost kan ook een vorm van levensverzekering zijn.

Consumptief krediet
Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe auto aan moet schaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet.

3. Wat zijn onze verwachtingen naar u toe?

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatie verstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Wij vragen van u, afhankelijk van  actualiteiten dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld als er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie of indien u recent grote uitgaven heeft gedaan voor uw woning. De informatie die wij ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaaloverzicht
Uw financiële portefeuille is als het ware te vergelijken met een puzzel. Deze is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders heeft afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het dus belangrijk om een totaaloverzicht te hebben.

Persoonsgegevens
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om.

Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms zijn wij wettelijk verplicht u bepaalde informatie te verstrekken. Wij vragen u al deze informatie aandachtig door te nemen en ons indien nodig te raadplegen.

 


4. Onze relatie met banken, verzekeraars en andere partijen waar wij bij aangesloten zijn.

Valerius Finance is een onafhankelijk financieel advieskantoor.
Wij hebben geen verplichtingen naar welke partij dan ook en zijn volledig vrij in onze advisering.
Wij zullen dan ook altijd het product of de dienst adviseren die naar onze mening het beste past bij de situatie en wensen van onze cliënt onafhankelijk van de betreffende aanbieder.

5. Hoe worden wij beloond?

Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te verlenen maken wij bedrijfskosten. Denk aan salarissen, huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kan op verschillende wijzen worden voldaan.

Hypotheken, vermogensadvies, verzekeringen en consumptief krediet
-Vergoeding per uur
U kunt kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van het door ons te declareren uurloon. U betaald ons dan rechstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uren dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uurtarief stemmen wij schriftelijk met u af met tevens een indicatie van het aantal uur dat wij denken nodig te hebben. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling afsluit. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd.
De basistarieven kunt u terug vinden in de bijlage.

-Vergoeding per vast tarief
U kunt er ook voor kiezen om onze dienstverlening te betalen met een vast vooraf afgesproken tarief. De hoogte van het uiteindelijke tarief is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling afsluit en het aantal uur dat wij nodig hebben. Ook als via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons toch het afgesproken vaste tarief verschuldigd.

6. Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende
verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw
keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat
bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

7. Klachten

-Indien u een klacht heeft verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Alle klachten worden door onze directie behandeld en voor meer informatie over onze klachten procedure kunt u ons altijd verzoeken.
-Indien wij niet tot een oplossing komen naar uw tevredenheid dan kunt u zich met uw klacht melden bij de volgende instantie:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) ( www.kifid.nl) , Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag.
Wij zijn bij KiFiD aangesloten met het nummer: 300.013605

 

 Bijlage beloningsstructuur

Onze dienstverlening bestaat uit advies en/of bemiddeling. Deze bijlage is bestemd en bedoeld om u in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te verschaffen in de tarieven van onze dienstverlening. Dit overzicht is niet bedoeld als een onherroepelijk aanbod. Wij kennen:

Vergoeding per uur
Vergoeding op basis van een vast tarief

Vergoeding per uur
Onze uurtarieven zijn als volgt:

Hypotheekadviseur € 75--
Vermogensadviseur €125,--
Adviseur kredieten en verzekeringen € 75,--

Indicatie vergoeding op basis van vast tarief
Wij maken uiteraard bekend wat per product aan ons vergoed wordt door de maatschappijen. Wij zijn
hier volledig transparant in. Houdt u er rekening mee dat wij een minimale dossiervergoeding van € 2.000 voor een eenvoudig dossier en € 3.500 voor een complex dossier dienen te ontvangen. De mate van complexheid van uw dossier, en daarmee ook de hoogte van de dossiervergoeding, wordt vastgesteld in overleg met u en de adviseur.